استان / نام محصولهیبریدبی یو تیمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان745,000755,000

750,00014:25
گيلان

749,000751,000750,00014:25
میانگین750,000750,000750,000