استان / نام محصولگوسفندگوسالهمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران1,550,0001,650,0001,100,0001,250,0001,387,50016:49
اصفهان1,550,0001,650,0001,050,0001,150,0001,350,00016:49
يزد1,650,0001,700,0001,190,0001,210,0001,437,50016:49
خراسان رضوی1,570,0001,600,0001,100,0001,150,0001,355,00016:49
فارس1,450,0001,550,0001,300,0001,350,0001,412,50016:49
کردستان1,750,0001,760,0001,420,0001,440,0001,592,50016:49
همدان1,500,0001,630,0001,200,0001,330,0001,415,00016:49
قم1,550,0001,600,0001,250,0001,270,0001,417,50016:49
آذربايجان شرقي1,400,0001,450,0001,190,0001,210,0001,312,50016:49
میانگین1,586,6671,231,1111,408,889