طبق این گارانتی اگر اثبات شود که محصولی از شرکتی دیگر با کیفیت و آنالیز مشابهی با قیمت شرکت نیکان رشد نویان برابری کند گروه نیکان رشد به شما این تضمین را می‌دهد که قیمتی کمتر از آنجا را به شما ارائه دهد.