استان / نام محصولکشتارمیانگینساعت
حداقلحداکثر
تهران600,000890,000745,00012:48
آذربايجان شرقي700,000800,000750,00012:48
آذربايجان غربي670,000700,000685,00012:48
مازندران783,000860,000821,50012:48
اصفهان668,000710,000689,00012:48
يزد678,000709,000693,50012:48
قزوين655,000700,000677,50012:49
اردبيل680,000710,000695,00012:48
کردستان675,000690,000682,50012:48
قم731,000751,000741,00012:48
کرمان712,000745,000728,50012:48
مرکزي750,000760,000755,00012:48
خراسان رضوی660,000750,000705,00012:48
کرمانشاه740,000760,000750,00012:48
خراسان جنوبي673,000695,000684,00012:48
لرستان650,000670,000660,00012:48
بوشهر760,000795,000777,50012:48
کهکیلویه و بویر احمد810,000830,000820,00012:48
چهارمحال بختياري664,000699,000681,50012:48
هرمزگان683,000710,000696,50012:48
میانگین721,900721,900