استان / نام محصولهایلاینال اس البونزمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران940,000950,000960,000970,000920,000930,000945,00016:05
میانگین945,000965,000925,000945,000