استان / نام محصولشترمرغ زندهمیانگینساعت
حداقلحداکثر
تهران1,120,0001,150,0001,135,00016:54
اصفهان1,120,0001,150,0001,135,00016:54
خراسان رضوی1,040,0001,070,0001,055,00016:54
میانگین1,108,3331,108,333