استان / نام محصولگوسفندگوسالهمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران3,200,0003,250,000

3,225,00013:36
اصفهان3,500,0003,600,0002,400,0002,500,0003,000,00013:36
يزد3,190,0003,210,0002,190,0002,210,0002,700,00013:36
خراسان رضوی3,150,0003,300,0002,140,0002,160,0002,687,50013:36
فارس2,900,0003,100,0002,300,0002,600,0002,725,00013:36
همدان3,100,0003,300,0002,400,0002,700,0002,875,00013:36
کردستان3,540,0003,560,0002,890,0002,910,0003,225,00013:36
آذربايجان شرقي2,750,0002,800,0002,390,0002,410,0002,587,50013:36
مرکزي3,490,0003,510,0002,490,0002,510,0003,000,00013:36
چهارمحال بختياري3,390,0003,410,0002,390,0002,410,0002,900,00013:36
میانگین3,262,5002,444,444