استان / نام محصولکشتارمیانگینساعت
حداقلحداکثر
تهران840,000850,000845,00017:02
زنجان859,000860,000859,50017:02
قزوين850,000860,000855,00017:02
میانگین853,167853,167