استان / نام محصولیک ماهههچریمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران18,000,00020,000,00013,800,00014,000,00016,450,00012:50
اصفهان18,000,00020,000,00013,800,00014,000,00016,450,00012:50
خراسان رضوی15,000,00017,000,00010,000,00011,000,00013,250,00012:50
فارس17,900,00017,950,00012,000,00012,400,00015,062,50012:50
میانگین17,981,25012,625,00015,303,125