استان / نام محصولزندهمیانگینساعت
حداقلحداکثر
اصفهان679,000681,000680,00017:02
زنجان680,000690,000685,00017:02
قزوين679,000680,000679,50017:02
میانگین681,500681,500