استان / نام محصولهایلاینال اس المیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران130,000140,000180,000190,000160,00017:03
میانگین135,000185,000160,000