استان / نام محصولشترمرغ کشتارمیانگینساعت
حداقلحداکثر
تهران1,730,0001,760,0001,745,00016:15
اصفهان1,730,0001,760,0001,745,00016:15
خراسان رضوی1,530,0001,560,0001,545,00016:15
میانگین1,678,3331,678,333