تاثیری که پروبیوتیک بر سلامت، رشد و کیفیت گوشت مرغ گوشتی میگذارد

در این پست قصد داریم تا مفاهیم زیر را برایتان تشریح کنیم.

فواید پروبیوتیک بر سلامت مرغ گوشتی
فواید پروبیوتیک بر کیفیت لاشه مرغ گوشتی
تاثیراتی که  پروبیوتیک بر روی سیستم ایمنی مرغ گوشتی میگذارد
پروبیوتیک بهتر است یا محرک رشد چند منظوره ایمونوهلث؟
آیا با مصرف پروبیوتیک تعداد تلفات کاهش میابد؟

این مقاله ترجمه تحقیقی است که تعیین عملکرد رشد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده  با ساکارومایسس سرویزیه به عنوان یک پروبیوتیک در دو فواصل مختلف تغذیه بررسی کرده.

شرکت نیکان رشد محصولات بهبود دهنده ای دارد که در آنهاپروربیوتیک نیز استفاده شده است.

این مطالعه به منظور تعیین اثر ساکارومایسس سرویزیه (SC) به عنوان یک پروبیوتیک غذایی و مناسب ترین فاصله تغذیه برای این پروبیوتیک بر روی عملکرد رشد، عملکرد لاشه و کیفیت گوشت ارزیابی شد.

پارامترها در جوجه های گوشتی در مجموع، 1050 جوجه کاب 500 یک روزه به طور تصادفی به یکی از هفت جیره تقسیم شدند.

گروه های درمانی با 3 دوز SC (0.6٪، 1، و 1.4٪) و دو فواصل تغذیه طولانی  (LT) برای 35 روز و کوتاه مدت (ST) به مدت 28 روز پس از جوجه ریزی، با یک جیره کنترل منفی (NC 0٪) سه نسخه آزمایش با 50 پرنده در هر قفس انجام شد. جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی SC افزایش یافت و  راندمان خوراک در مقایسه با کنترل روزانه را نشان دادند.

علاوه بر این، جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره مکمل SC  1.4 درصد افزایش قابل توجهی را نشان دادند. 

میانگین افزایش روزانه (ADG) و ضریب تبدیل خوراک (FCR) در مقایسه با جوجه های گوشتی تغذیه شده با 0.6٪ و 1٪ SC  گنجانیده شده است.

شرکت نیکان رشد نویان تولید کننده بهبود دهنده ایمونو هلث و بریدر پلاس ویژه مرغ مادر، مرغ تخمگذار و مرغ گوشتی است. 

به طور مشابه، جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره LT SC افزایش بیشتری در ADG و FCR  در مقایسه با جوجه های گوشتی تغذیه شده با رژیم غذایی ST SCنشان دادند.

علاوه بر این، جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره LT SC کاهش pH گوشت، وزن سنگدان و افزایش ظرفیت نگهداری آب در گوشت در مقایسه با جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره ST SC را نشان دادند.

جوجه های گوشتی که با جیره مکمل 1.4 درصد SC تغذیه شدند، افزایش وزن عضله ران در مقایسه با جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی 6/0 و 1 درصد SC نشان داد.

در نتیجه، جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره LT SC عملکرد رشد و پارامترهای کیفیت لاشه را در مقایسه با جوجه های گوشتی تغذیه شده با رژیم غذایی SC ST  و رژیم غذایی NC، از جوجه ریزی تا روز 35 نشان دادند.

عملکرد رشد جوجه گوشتی

تأثیر سطوح SC جیره و فواصل تغذیه آن برعملکرد رشد جوجه های گوشتی از هچ تا روز 35 بررسی شد.

در مطالعه حاضر جوجه های گوشتی که با جیره مکمل SC تغذیه شدند، در مقایسه با جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره NC از هچ تا روز 35، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک را بهبود بخشید

در مقایسه، جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره NC، افزایش وزن 10.95 درصد کمتر نشان دادند

و  FCR 14.56% بالاتر نسبت به پرندگانی که با رژیم غذایی حاوی SC تغذیه شده بودند.

علاوه بر این،در مقاله Koc و همکاران. (2010) اشاره شده که اثرمحرک های رشد طبیعی مانند 1،3 تا 1،6 D-گلوکاگون والیگوساکارید مانان موجود در دیواره سلولی SC به افزایش وزن قابل توجه جوجه های گوشتی از جوجه کشی تا روز 42 آن کمک می کند.

میزان الیگوساکارید مانان تقریباً 50 درصد کربوهیدرات دیواره سلولی SC است و این اثر می تواند به اثر تغذیه ای محصول میکرو فلور روده نسبت داده می شود

 به منظور آن، الیگوساکاریدهای مانا به کنترل منابع بیماری زا مانند سالمونلا و E. coli در روده جوجه های گوشتی کمک می کنند. از سوی دیگر، مانان-الیگوساکارید به عنوان یک ترکیب تغذیه ای برای باکتری های مفید و اجتناب از کلونیزاسیون باکتری های بیماری زا عمل می کند و SC ویتامین B و ترکیبات معدنی بالاتر دارد.

درصورت نیاز برای هرگونه مشاوره تخصصی در خصوص مصرف پروبیوتیک با کارشناسان نیکان رشد نویاندر ارتباط باشید. 

جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل رژیم غذایی SC برای طولانی مدت در مقایسه با جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره کوتاه مدت SC ، افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل خوراک پایین  نشان دادند. متقابلا، نتایج بای و همکاران (2013) اشاره کردند که اثر تاثیر پروبیوتیک بر وزن بدن جوجه های گوشتی در مراحل اولیه قابل توجه است. اگرچه، سندرز و ولد (1999) گزارش داد که مکمل پروبیوتیک چند سویه در دراز مدت عملکرد بیشتری نسبت به تک سویه داشت. 

ارزیابی کیفیت گوشت مرغ گوشتی

نتایج آزمایش ارزیابی کیفیت برای گوشت سینه پخته شده تغذیه شده توسط SC بدین صورت بود که بوی گوشت بهبود یافته است 

نتیجه Nakano نشان داد که چربی گوشت در حضورSC  به چربی مطلوب تبدیل شد.

پروبیوتیک یا محرک رشد چند منظوره ایمونوهلث نیکان رشد نویان؟

یکی از اجزای اصلی ایمونوهلث پروربیوتیک است و با مصرف ایمونوهلث نیکان رشد نویان دیگر نیازی  به مصرف پروبیوتیک ندارید و چون تاثیراتی دیگری بر عملکرد رشدو سیستم گواش و ایمنی پرنده دارد بنابراین مقرون به صرفه ترین خرید شما و بهینه ترین افزودنی در تغذیه بهینه پرنده، مصرف ایمونو هلث است.

جمع بندی نتایج
جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره SC عملکرد رشد بهتری (میانگین وزن گیری و ضریب تبدیل) در مقایسه با گروه کنترل (NC) را نشان دادند.
علاوه بر این دوز بالا و طولانی مدت جوجه های گوشتی تغذیه شده با SC عملکرد رشد بهتری را نشان دادند. جوجه های گوشتی تغذیه شده با رژیم غذایی با دوز بالا و طولانی مدت SC نگهداری آب در ماهیچه سینه  WHCبالاتر در مقایسه با جوجه های گوشتی تغذیه شده با رژیم غذایی SC با دوز کم - کوتاه مدت نشان دادند.

(کلید واژه ها: جوجه های گوشتی، ضریب تبدیل خوراک، پروبیوتیک، ظرفیت نگهداری آب)

:Refrence

Korean J. Poult. Sci. Vol.44, No.3, 161∼172 (2017)