گارانتی قیمت به این معنی می‌باشد که اگر در بازار محصولی مشابه به محصول شرکت نیکان رشد نویان از نظر آنالیز و کیفیت مواد اولیه یکسان باشد